موارد مهم آيين نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

 

مجازات های انتظامی بر اساس ماده ۹۰

ماده ۹۰ – مجازات های انتظامی به قرار زیر است:

درجه ۱ – اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه ۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه ۳ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۴ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۵ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۶ – محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.

تبصره – در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محکوم خواهند شد.

تخلفات انضباطی و حرفه ای بر اساس ماده ۹۱

ماده ۹۱ – تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد.

تخلفات انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازات های انتظامی به شرح زیر است:

الف – عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

ب – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضييع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.

پ – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج.

ت – خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک تا درجه سه.

ث – صدور گواهی های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

ج – تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چ – امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظر خواهی شده است، از درجه یک تا درجه سه.

ح – تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی‌ربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه.

خ – عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های صادر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج.

د- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.

ذ- اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج.

ر- دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

ز – سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا پنج.

ژ – عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه یک تا درجه سه .

س – عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه دو تا درجه پنج.

ش – ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری ها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج.

ص – تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.

ض – استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.

ع – انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.

نظرات

  1. The Tale of the Taurus in Tinted - The Tinted
    ‎Tiny titanium easy flux 125 Tinted titanium hoop earrings · ‎Tiny Tinted · microtouch titanium ‎Tiny titanium element Tinted · ‎Tiny Tinted. where is titanium found

    پاسخحذف
  2. CASINO GAMES | Online Slot Machines | Airjordan6Retro
    Play online slots games or visit the Best Air Jordan 11 Retro website for real money good retro jordans online top jordan 6 retro at Jordan6 casino. Air Jordan 23 Retro We offer Air Jordan 20 Retro you the best game experience!

    پاسخحذف

ارسال یک نظر