رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

موارد مهم آيين نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

  مجازات های انتظامی بر اساس ماده ۹۰ ماده ۹۰ – مجازات های انتظامی به قرار زیر است: درجه ۱ – اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه ۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه ۳ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه ۴ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه ۵ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه ۶ – محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال. تبصره – در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محکوم خواهند شد

گردش کار، نحوه اجرای پروژه و ارتباط بين عوامل اجرایی

مراحل گردش کار و نحوه اجرای پروژه ۱- تشکیل پرونده: در اولین مرحله از مراحل صدور پروانه ساختمان، مالک یا شخصی که از مالک وکالت دارد برای گرفتن جواز ساختمان باید درخواست مجوز ساخت را در شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر ثبت کند. برای ثبت درخواست صدور پروانه ساختمان مالک باید اصل و تصویر سند مالکیت، اصل و تصویر کارت شناسایی معتبر مثل کارت ملی یا شناسنامه و همچنین برگه تسویه حساب عوارض نوسازی و عوارض شهرداری سال جاری و سال های پیشین را به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه داده و درخواست خود را به صورت کتبی در این مراکز ثبت کند. ۲- دستور صدور بازدید: بعد از تشکیل پرونده توسط مالک، مسئولان شهرداری سایر روال پیشبرد پرونده را بر عهده می گیرند. بنابر این مسئول شهرسازی دفتر خدمات الکترونیک جهت بازدید به مكان احداث ملک مراجعه می کند تا ابعاد ملک، عرض خیابان و بنای ساختمان و مجاورین بنا را مورد بررسی قرار دهد. این بازدید در صدور مجوز ساخت تعداد طبقه های جدید ساختمان مؤثر خواهد بود. ۳- بررسی گزارش مامور فنی و کاربری ملک: در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران طرح تفصیلی اجرا

انواع قراردادهای ساختمانی

انواع قراردادها بر اساس نحوه تفکیک وظایف طراحی و اجرا بر اساس نحوه انعقاد پیمان جهت انجام موضوع پروژه بر اساس نحوه تأمین مالی انواع قراردادها بر اساس نحوه تفکیک وظايف طراحی واجرا خوداجرا، تک عاملی (امانی) متعارف، سه عاملی (پیمانی) چهار عاملی (مدیریت، اجرا) دوعاملی (طرح و ساخت) ساخت، بهره بردای و انتقال روش طراحی، تدارک، ساخت انواع قراردادها بر اساس نحوه انعقاد پيمان جهت انجام موضوع پروژه قراردادهای پیمانکاری بر اساس فهرست بها قراردادهای پیمان مدیریت قرارداد بر اساس برآورد کلی با قیمت ثابت قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا قراردادهای کلید در دست قراردادهای مهندسی، تدارک و اجرا انواع قراردادها بر اساس نحوه تأمين مالی قراردادهای تأمین مشارکت مالی (فاینانس) Buy Back قرارداد های بیع متقابل روش BOT و روش های مشابه و هم خانواده قرارداد خود اجرا یا تک عاملی (امانی) در این روش کار فرما خود رأسا عوامل اجرایی لازم اعم از نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و مصالح ساختمانی را تهیه نموده و مدیریت اجرایی پروژه را نیز بر عهده دارد و یا به طور کلی می توان گفت در این روش کارفرما بوسیله